วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

โครงงาน การปลูกผักกาดและผักบุ้ง

โครงงานอาชีพ การปลูกผักกาดและผักบุ้ง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2552

นาย ป.ทศพล จันทนะสาโร

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงรียน ภัทรบพิตร

อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์

โครงงานอาชีพมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน ภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคเรียนที่ 2 /2552
1. โครงงานอาชีพ จำนวน 1 หน่วยกิต
ชื่อโครงงาน การปลูกผักกาดและผักบุ้งปลอดสารพิษ
2.หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปัจจุบันนี้เศษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไร จึงทำฬห้ประชาชนได้รับผลกระทบ จึงทำให้สินค้ามีราคาแพงและกระผมจึงชวนกันหาเวลาว่างมาเพื่อเพิ่รายได้และลดค่าใช้จ่ายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และรู้จักวิธีการหารายได้และวิธีการปลูกผักอย่างไรให้ได้ผลผลิตที่ดีและคุณภาพและปลอดสารเคมี
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อใช้พื่นที่ที่ว่างนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
3.2 เพื่อฝึกการใช้เวลาว่างนำมาเป็นอาชีพได้
3.3 เพื่อลดการใช้จ่ายในส่วนหนึ่ง
3.4 เพื่อบริโภคและนำไปจำหน่ายได้อีกด้วย
4. เป้าหมาย
4.1 ด้นปริมาน 4 แปลง
4.2 ด้านคุณภาพ พืชผักที่ปลูกโตไวและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและปลอดสารพิษ
5. ระยะเวลาดำเนินการ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
ระหว่างวันที่ 1 พฤจิกายน 2552-วันที่ 23 ธันวาคม 2552
6. พื้นที่ดำเนินการ
บ้าน นายกิตติพัฒน์ เกิดชื่น 139 หมู่ 14 บ้านสวนครัว ต.อิสาร อ เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000